Header image  
   
  
 
 
 
 


Különös közzétételi lista

 

2023/2024-es tanév különös közzétételi listája

________________________________________________________________________________

2022/2023-as tanév különös közzétételi listája

________________________________________________________________________________

2021/2022-es tanév különös közzétételi listája

_________________________________________________________________________________

2020/2021-es tanév különös közzétételi listája

________________________________________________________________________________

2019/2020-as tanév különös közzétételi listája

________________________________________________________________________________

2018/2019-es tanév különös közzétételi listája

_______________________________________________________________________________

2017/2018-as tanév

A Tárkányi Általános Iskolába jelentkező tanuló
felvételének és átvételének elvei

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a szülő személyi igazolványát
 • a gyermek lakcímkártyáját,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást,
 • a gyermek egészségügyi könyvét – a gyermekorvos felvételi javaslatával
 • szükség esetén a szakértői bizottság szakvéleményét.

A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 • a tanuló anyakönyvi kivonatát
 • a szülő személyi igazolványát
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás- szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt.
Ha az átvételt kérő, körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézmény vezetője a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető – helyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. Elsajátításhoz, alkalmazkodáshoz több időt, egyéni differenciálást nyújtanak pedagógusaink.
Iskolánkba tanév közben érkező új tanulók számára – szükség esetén- az ismeretelsajátításhoz, alkalmazkodáshoz több időt, egyéni differenciálást nyújtanak pedagógusaink.

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – Tárkány község közigazgatási területe – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Első osztályba történő beiratkozás feltétele: a köznevelési törvényeknek megfelelően.

A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket nem tanult előző iskolájában. Ha a vizsgán nem felelt meg, azt 2 hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

A Tárkányi Általános Iskolában a beiratkozásra meghatározott idő

Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontját a Tatabányai Tankerületi Központ küldi meg az iskola részére, melyet a beiratkozás időpontja előtt 30 nappal az iskola közzétesz a honlapján.


A Tárkányi Általános Iskolában
a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2017/18-as tanév


Osztályok száma

8

Napközis csoportok száma

2

Tanulószobák száma

1

A Tárkányi Általános Iskolában térítési díj,
tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség

2017/18-as tanév

A térítési díj, tandíj, hozzájárulás, stb. megállapítása a fenntartó által meghatározott szabályok alapján történik. Ebben a tanévben nem kell fizetni sem tandíjat, sem egyéb hozzájárulást.


A Tárkányi Általános Iskola nyitva tartásának rendje


Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tartanak nyitva. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói és helyettesi irodában történik 8 óra és 13 óra között.
Iskolánkban a tanulókon és itt dolgozókon kívül idegenek csak hivatalos ügyintézés céljából a fent jelölt hivatali időben tartózkodhatnak. A szülők a gyermekeket az iskolakezdéskor a kapuig kísérhetik, és a tanítás befejeztével itt várhatják. Az iskolában a következő kapunyitási rend működik:

Reggel: a kapu nyitva 7.15 óra – 7.55 óra között
Napközben: a belépő idegenek csengetéssel juthatnak be az épületbe
Tanítás végén: az utolsó órát tanító pedagógus engedi ki az osztályt.
                         Az iskolából távozó diák nem csengethet!
Délután: a kaput félóránként nyitják ki, köztes időben nincs kapunyitás
                         14 órakor
                         14. 30 órakor
                         15 órakor
                         15. 30-tól nyitva 16. 30-ig

A Tárkányi Általános Iskolában
a 2017/18-as tanév során tervezett
jelentősebb rendezvények, események

Ünnepek

időpont

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

2017. október 6.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

2017.
okt. 21.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

2018. február utolsó hete

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

2018. március 14.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

2018. április  harmadik hete

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

2018. jún.2.

Hagyományaink

időpont

Márton napi felvonulás (nov. 11. )

2017. nov.11.

Karácsonyi ünnepi műsor

2017. dec.21.

Ballagás

2018 06.15.

Papírgyűjtés

2017. szept.8.

Mikulás napi programok az osztályokban

2017. dec.6.

Farsang

2018. február 9.

 

Tervezett versenyek

Évfolyam

Jászai Mari prózamondó verseny

1-8

Kisbéri Szociális Alapellátó Központ rajzversenye

1-8

Természetismereti verseny

5-6

Bakonysárkányi szavalóverseny

1-8

Katasztrófavédelmi verseny

7-8

Elsősegélynyújtó verseny

7-8

Kisbéri anyanyelvi verseny

3-4

Bolyai tanulmányi verseny

3-8

Járási Tehetség Fesztivál

1-8

Események

időpont

nyílt napok alsó tagozat

2018. április

nyílt napok felső tagozat

2018. április

A Tárkányi Általános Iskolában
lefolytatott pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai

Jelenleg nem állnak rendelkezésre közzé tehető adatok.

A Tárkányi Általános Iskolában
a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

TANÉV

LE- ÉS KIMARADÓ TANULÓK SZÁMA (FŐ)

ÉVISMÉTLŐ TANULÓK SZÁMA (FŐ)

2015/16

0

1

2016/17

0

5

2017/18

0

8

A Tárkányi Általános Iskolában
a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Napköziotthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napköziotthon működik.
A napközi keretében évente 4 alkalommal az évszakoknak megfelelően kézműves foglalkozást működtetünk.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

 • Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk évfolyamonként.
 • A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.
 • A felső tagozaton a tehetséggondozás és felzárkóztatás a tanórákhoz kapcsolódó korrepetálás, illetve szakkör keretében működik.

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások a 2017/18-as tanévben:

Tanulószoba: Egy csoport az 1. és 3. osztályos tanulók részére
Napközi: Két csoport a 2. és 4. illetve a felső tagozatos tanulók részére

Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások:

Alsó tagozat


időpont

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

6. óra

1.o., 3.o., 4.o.

2.o., 3.o.

1.o.

2.o.

4.o.

14 óra

 

 

 

 

 

Felső tagozat


időpont

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

6. óra

 

mat./tört.

 

 

 

14 óra

német/fizika

német/term.ism.
biológia

inform.
mat./tört.

földrajz
mat.

 

Szakkörök:

időpont

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

15 óra

Német
Természetismeret
    (alsós)

Magyar (alsós)
Magyar (felsős)

Informatika
Matematika
Ügyes kezek

Szivacskézilabda

Énekkar

Fejlesztő foglalkozások:

időpont

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

6. óra

2.o., 3o.

1.o.

 

 

 

14 óra

4.o.

4.o.

5.o., 6.o.

2.o., 3.o.

1.o.

15 óra

 

7.o.

7.o., 8.o.

5.o., 6.o.

 

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások:

időpont

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

6. óra

2.o.

 

1.o., 2.o.

 

2.o.

14 óra

6.o., 8.o.

1.o.

6.o., 7.o., 8.o.

1.o.

 

15 óra

 

6.o., 7.o., 8.o.

 

 

 

A Tárkányi Általános Iskolában
az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
és az iskolai dolgozatok szabályai


Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás – készség és képességfejlesztés -, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása,
 • az 1-4. évfolyamon a tanulók hét végére (szombat-vasárnap), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes - feladatokon túl sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot
 • 5-8. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes - feladatokon túl sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

Az iskolai dolgozatok szabályai


 • Iskolánk a nevelő-oktató munka kiemelt feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
  Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanuló szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. A számonkérés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
  A magyar nyelv és irodalom / 2-4. évfolyam /, matematika / 2-8. évfolyam /, természetismeret / 2-6. évfolyam /, magyar nyelv, irodalom, német nyelv, történelem / 5-8. évfolyam /, fizika, kémia, biológia és földrajz / 7-8. évfolyam / tantárgyi ismereteinek számonkérése során:
        - a tanuló munkáját egy-egy témakörön belül szóban vagy írásban ellenőrzik,
        - az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak,
        - az I. félév végén vagy a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli felmérésben számolnak be.
        - E feltételnek eleget lehet tenni a szaktanár, a munkaközösség vagy az iskolavezetés által íratott felmérésekkel, az éves munkatervben meghatározottak szerint.
  A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. A nevelőtestület megállapodása szerint a tanulók 6 nappal előre megismerhetik az írásbeli témazárók időpontját.

A Tárkányi Általános Iskolában
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje illetve
az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:

 • osztályozó vizsga
 • pótló vizsga
 • javítóvizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, kivéve, ha a nevelőtestület másképp nem dönt.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel

 • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
 • javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) a tényt, az időpontot, a vizsgát megelőzően egy hónappal

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek a pedagógiai program mellékletét képezik.
A Tárkányi Általános Iskolában az egyes tantárgyak követelményei megegyeznek a kerettantervi követelményekkel: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. és 2.melléklete (http://kerettanterv.ofi.hu/)

A Tárkányi Általános Iskolában
a 2017/18-as tanévben engedélyezett
 osztályok, csoportok száma és tanulók létszáma

ÉVFOLYAM

OSZTÁLY/CSOPORT

LÉTSZÁM

1.

1.

14 fő

2.

2.

17 fő

3.

3.

15 fő

4.

4.

14 fő

5.

5.

18 fő

6.

6.

11 fő

7.

7.

14 fő

8.

8.

12 fő

1., 3.

Tanulószoba

17 fő

2., 4.

Napközi

16 fő

5., 6., 7., 8.

Napközi

16 fő

 

Az országos mérés – értékelés évenkénti eredményei

A kompetenciamérések eredményei:

 

A német nyelvi mérés eredményei:

A mérés éve

osztály

eredmény

2016.

6.

51,6%

8.

45,35%

2017.

6.

53,5%

8.

40,15%

A Tárkányi Általános Iskolában dolgozó pedagógusok
valamint a nevelő és oktató munkát segítők


MUNKAKÖR

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG

tanító

főiskola

általános iskolai tanító

tanító

főiskola

 • általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen
 • gyógypedagógus

tanító

főiskola

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen

tanító

főiskola

 • általános iskolai tanító
 • fejlesztőpedagógus

tanító

főiskola

általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel

általános iskolai tanár

főiskola

általános iskolai tanító matematika és természetismeret műveltségterületen

általános iskolai tanát

főiskola

matematika – történelem szakos tanár

általános iskolai tanár

főiskola, egyetem

 • általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
 • okleveles pedagógiatanár

általános iskolai tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

általános iskolai tanár

főiskola

 • általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár

általános iskolai tanár

főiskola, egyetem

 • számítástechnika – technika szakos tanár
 • okleveles középiskolai testnevelő tanár

tanító, általános iskolai tanár

főiskola

 • általános iskolai tanító testnevelés műveltségterületen

általános iskolai tanár

főiskola

matematika – rajz szakos tanár

általános iskolai tanár

főiskola

általános iskolai tanító természetismeret műveltségterületen

általános iskolai tanár

főiskola

 

tanító

főiskola

 

tanító

érettségi

 

 

MUNKAKÖR

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG

pedagógiai asszisztens

érettségi

 • pedagógiai asszisztens
 • gyógypedagógiai asszisztens

iskolatitkár

érettségi

 

 

 


 
 


 
Hasznos linkek

Oktatási Hivatal

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Sulinet

Suliháló


 
 

 
Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány

 

Kérjük támogassa iskolánkat adója
1 %-ával!

Adószámunk:

18609587-1-11


 
 

 
 
      Adatvédelem