Header image  
   
  
 
 
 
 

 
 
Pályázatok

2016/2017-es tanév

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tárkány-Ete Általános Iskola 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01 -2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő út 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazol dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         Szakmai önéletrajz

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Kálmánné nyújt, a 06/34/352-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Tatabányai Tankerületi Központ, 2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/38-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. címre. A borítékra írják rá: "PÁLYÁZAT - Tárkány-Ete Általános Iskola intézményvezetői beosztására"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

________________________________________________________________________________

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tárkány-Ete Általános Iskola 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény etei telephelyén kislétszámú, összevont tanulócsoport tanítása, valamint a Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozások ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített magyar nyelvű másolata

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Györgyné intézményvezető nyújt, a 06/34/568-169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tárkány-Ete Általános Iskola honlapja: www.tarkanyiskola.hu - 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója - megfelelő pályázó hiányában - fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

 

 

 

 

 

 

 
Hasznos linkek

Oktatási Hivatal

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Sulinet

Suliháló


 
 

 
Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány

 

Kérjük támogassa iskolánkat adója
1 %-ával!

Adószámunk:

18609587-1-11