Header image  
   
  
 
 
 
 

 
 
Pályázatok

2020 / 2021-es tanév

Intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázat

________________________________________________________________________________

2018/2019-es tanév

Tatabányai Tankerületi Központ Tárkányi Általános Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ Tárkányi Általános Iskola
Tárkányi Általános Iskola

napközis nevelő/tanító/tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2020.06.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő út 98.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
napközis csoport vezetése, 1-8. osztályig szakjának megfelelő tárgyak tanítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító, tanár,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Györgyné nyújt,
a 06- 34/568-169 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Tárkányi
Általános Iskola címére történő megküldésével (2945 Tárkány, Fő út 98. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: TK/111/897-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: napközis
nevelő/tanító/tanár.

vagy

• Elektronikus úton Némedi Györgyné intézményvezető részére a
iskola.tarkany@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot
felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi
és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• http://tarkanyiskola.hu/ - 2019. május 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni Farkas-Góger Márta személyügyi
referens részére is a marta.goger@kk.gov.hu email-címre.

_______________________________________________________________________________

Tatabányai Tankerületi Központ
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tárkányi Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő út 98.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói feladatok ellátása az általános iskolában
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, tanító,
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Motivációs levél
•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Györgyné intézményvezető nyújt, a 36/34/368-280 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •         Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az alkalmazást személyes meghallgatás előzi meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Tárkányi Általános Iskola honlapja - 2018. augusztus 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást a megjelölt pályázati határidő előtt lezárja.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

_______________________________________________________________________________

2016/2017-es tanév

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tárkány-Ete Általános Iskola 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01 -2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő út 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazol dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         Szakmai önéletrajz

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Kálmánné nyújt, a 06/34/352-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Tatabányai Tankerületi Központ, 2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/38-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. címre. A borítékra írják rá: "PÁLYÁZAT - Tárkány-Ete Általános Iskola intézményvezetői beosztására"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

________________________________________________________________________________

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tárkány-Ete Általános Iskola 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény etei telephelyén kislétszámú, összevont tanulócsoport tanítása, valamint a Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozások ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített magyar nyelvű másolata

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némedi Györgyné intézményvezető nyújt, a 06/34/568-169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tárkány-Ete Általános Iskola honlapja: www.tarkanyiskola.hu - 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója - megfelelő pályázó hiányában - fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

 

 

 

 

 

 

 
Hasznos linkek

Oktatási Hivatal

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Sulinet

Suliháló


 
 

 
Tárkány Község Általános Iskolájáért Közalapítvány

 

Kérjük támogassa iskolánkat adója
1 %-ával!

Adószámunk:

18609587-1-11


 
 

 
 
      Adatvédelem